Voor de zakelijke (B2B) markt zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Bekijk ook de aanvullende voorwaarden die gelden voor de zakelijke markt. Bij tegenstrijdigheid gaan de algemene voorwaarden voor trainingen voor de zakelijke markt voor op de aanvullende voorwaarden. 

Algemene voorwaarden Cadix

(gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Friesland onder nummer 01092730)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Cadix is de handelsnaam van Hodac BV;
  • Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Cadix onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst, dan wel met wie een Overeenkomst tot stand is gebracht;
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Cadix en Cliënt tot stand is gekomen, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
  • Diensten: de door Cadix in opdracht voor Cliënt te verrichten werkzaamheden buiten dienstbetrekking. Diensten kunnen niet als een resultaatsverbintenis worden aangemerkt, tenzij schriftelijk expliciet anders is vermeld;
  • Producten: de verzamelnaam voor Apparatuur, Programmatuur, Opleidingen of een combinatie daarvan en alle andere zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst en alle (overige) objecten van dienstverlening door Cadix;
  • Werk: de prestatie die als eindresultaat dient te worden aangemerkt;
  • Bestelling: iedere opdracht van Cliënt aan Cadix of iedere acceptatie door Cliënt van een door Cadix uitgebracht schriftelijk aanbod.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Cadix.

2.2 Het bepaalde in deze Voorwaarden is mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij Cadix Diensten    verleent ten behoeve van Cliënt.

2.3 De toepasselijkheid van enige of algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 De Overeenkomst inclusief de Voorwaarden is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en betreft in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, algemene voorwaarden, verklaringen en/of gedragingen van partijen.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen of (prijs)opgaven kunnen door Cadix worden herroepen binnen een termijn van vier weken na de dag waarop de aanbieding of (prijs)opgave is gedaan. De Cadix is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Cadix een Bestelling schriftelijk aanvaardt of door Cadix uitvoering aan een Bestelling wordt gegeven. Indien een Bestelling niet schriftelijk door Cadix is aanvaard, worden beide partijen in de gelegenheid gesteld om bewijs te leveren ten aanzien van de aanvaarding van een Bestelling.

3.3 Alle opgaven door Cadix van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen ten aanzien van de Producten zijn met zorg gedaan. Cadix kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte demo’s, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

3.4 Wanneer de afgeleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven van de Cadix of van de demo’s, tekeningen of modellen dat Cliënt niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, heeft Cliënt slechts voor zover Cadix geen redelijk alternatief heeft aangeboden, het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst of deze Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Cadix zijn goedgekeurd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 5. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy

5.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze  door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Cadix zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien cliënt een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

5.3 De toepasselijkheid van enige of algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 Cliënt vrijwaart Cadix voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Cadix toerekenbaar zijn.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

6.2 Betaling door Cliënt aan Cadix dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling, in Euro’s, binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Cadix behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

6.3 Alle kosten, zowel in als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand van Cadix daaronder begrepen – die Cadix moet maken ten gevolge van het niet nakomen van haar verplichtingen door Cliënt, zijn voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten van Cadix worden vastgesteld conform het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

6.4 Indien Cadix op zich heeft genomen prestaties te verrichten gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd is zij gerechtigd de daarvoor overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari door schriftelijke mededeling aan Cliënt aan te passen, indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens, 1990=100).

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Cadix krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Cadix totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 6.3 en 6.4 volledig aan Cadix zijn voldaan.

7.2 Indien op door Cadix krachtens een overeenkomst aan Cliënt geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient wederpartij Cadix hiervan terstond op de hoogte te stellen. Cliënt dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van Cliënt verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van Cliënt onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Cadix.

Artikel 8. Risico

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien de behoorlijke nakoming door Cadix ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Cadix komen (overmacht), geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Cadix het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Cadix tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Indien Cadix de overeenkomst niet (gedeeltelijk) ontbindt, wordt de nakoming opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2 Van overmacht is onder meer sprake in geval van beperkende overheidsvoorschriften, werkstaking (met inbegrip van werkliedenuitsluiting, langzaam aan acties, e.d.), ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichting door toedoen van Cadix, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oproer en oorlog en/of oorlogsdreiging.

9.3 Ontbinding van de overeenkomst laat de gelding tussen partijen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen grove schuld van Cadix, is Cadix slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke verdere aansprakelijkheid zijdens Cadix uit welken hoofde en/of met betrekking tot welke schade ook is uitgesloten.

10.2 Cadix zal ter zake van letselschade, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, nimmer meer verschuldigd zijn dan € 25.000,00 (vijfentwintig duizend Euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.3 Cadix is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voor zover hem geen beroep op dit artikel (lid) toekomt, zal zijn aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst met Cliënt gefactureerde of te factureren bedragen excl. BTW. Indien en voor zover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal Cadix nimmer meer verschuldigd zijn dan de door hem over de 6 maanden voorafgaande aan zijn verzuim gefactureerde bedragen. De in dit artikellid omschreven bedragen worden verminderd met door Cadix verleende creditering.

10.4 Cliënt vrijwaart Cadix voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst met Cliënt tenzij Cliënt deze aanspraken zelf jegens Cadix geldend zou kunnen maken, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als Cliënt de schade zelf geleden zou hebben.

10.5 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Cliënt niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Cadix ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

10.6 Indien Cadix een werknemer of een (andere) derde voor wiens gedragingen hij krachtens wet aansprakelijk is aan Cliënt ter beschikking stelt om onder dier leiding of toezicht werkzaam te zijn, zal Cliënt metterdaad voldoende toezicht houden resp. leiding geven en zal zij Cadix vrijwaren voor haar aansprakelijkheid voor de gedragingen van die werknemer of derde.

10.7 Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover dwingendrechtelijke bepalingen (zoals de regeling van productaansprakelijkheid) anders voorschrijven.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de aan Cadix ter beschikking gestelde Programmatuur, al dan niet in samenwerking met of in opdracht van Cadix tot stand gebracht, berust bij Cadix dan wel bij een toeleverancier van Cadix die Cadix heeft gemachtigd de betreffende Programmatuur aan Cliënt ter beschikking te stellen.

11.2 Cliënt verkrijgt door de Overeenkomst geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Programmatuur. Cliënt verkrijgt slechts een niet-exclusief gebruiksrecht van de Programmatuur. Het is Cliënt slechts toegestaan kopieën te maken voor bewarings- en archiveringsdoeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

11.3 Het is Cliënt niet toegestaan op de Programmatuur of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Programmatuur of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

11.4 Cadix verklaart dat naar haar beste weten de Programmatuur geen inbreuk maakt op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Cadix zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Cliënt heeft uitsluitend – en onverminderd het bepaalde in artikel 11 – het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

11.5 Cliënt zal Cadix onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Programmatuur. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Cadix bevoegd daartegen mede namens Cliënt verweer te voeren of tegen die derde maatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Cliënt zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd, in alle gevallen zal Cliënt Cadix zijn medewerking verlenen.

Artikel 12. Overige verplichtingen van Cliënt

12.1 Cliënt zal aan Cadix alle voor de uitvoering van de voor de werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

12.2 Cliënt draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het realiseren van beoogde uitvoeringstermijnen, waaronder begrepen afleverings-, afname- en installatietijdstippen.

12.3 Indien Cadix voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Cliënt moeten worden verstrekt, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in bezit zijn van Cadix.

Artikel 13. Verzuim/ontbinding

13.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Cliënt heeft Cadix het recht alle Overeenkomsten met Cliënt te ontbinden. Eveneens is Cadix zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Cliënt voldoende zeker is gesteld.

13.2 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 13.1 zijn alle vorderingen van Cadix op Cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Cadix bevoegd de Producten, waarvan hij de eigendom heeft voorbehouden, terug te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van Cliënt te betreden.

Artikel 14. Diensten

14.1 Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen geldt bij de levering van Diensten in aanvulling op de overige bepalingen uit deze Voorwaarden de onderstaande bepalingen.

14.2 Cliënt zal Cadix in de gelegenheid stellen om de Diensten te kunnen verrichten. Wachttijden van langer dan 15 minuten ten gevolge van omstandigheden die aan Cliënt kunnen worden toegerekend worden aan Cliënt in rekening gebracht. Ten tijde van het verrichten van de Diensten zal Cliënt – indien gewenst door Cadix – er voor zorg dragen dat er gekwalificeerd personeel aanwezig is om Cadix desgevraagd van de relevante informatie te voorzien.

14.3 Tenzij anders is overeengekomen zullen de Diensten tijdens de bij Cadix geldende service uren (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur) worden verricht. Cadix is niet gehouden om de Diensten op erkende feestdagen te verrichten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer om redenen die aan Cliënt zijn toe te rekenen de Diensten buiten de service uren worden verricht, is Cadix gerechtigd hiervoor, volgens de bij haar hiervoor gangbare tarieven, extra kosten aan Cliënt in rekening te brengen.

14.4 Cliënt is gehouden om de Producten volgens de daartoe voorgeschreven wijze te gebruiken en te installeren in ruimtes die voldoen aan de daarvoor te stellen eisen, bij gebreke waarvan Cadix bevoegd is de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tegenover Cliënt schadeplichtig te zijn.

14.5 De Producten dienen zich te bevinden op de locatie zoals deze in de Overeenkomst is vermeld. Wanneer Cadix in verband met de uitvoering van de Diensten extra reis- en/of overige kosten dient te maken wegens omstandigheden die aan Cliënt kunnen worden toegerekend, zal Cadix deze kosten krachtens de hiervoor bij haar geldende tarieven bij Cliënt in rekening brengen.

14.6 In het geval van het verrichten van Diensten is Cliënt gehouden voor het moment dat met de uitvoering van Diensten wordt aangevangen, back-up bestanden van alle op de Producten, of anderszins, aanwezige bestanden te vervaardigen en indien noodzakelijk het vervaardigen van back-ups regelmatig bij te houden. Cadix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bestanden die – al dan niet als gevolg van – het verrichten van de Diensten worden beschadigd, worden vernietigd of anderszins onbruikbaar mochten worden.

14.7 Cadix is bevoegd om – in verband met de uitvoering van de Diensten – op kosten van Cliënt gebruik te maken van telefoon en andere telecommunicatie voorzieningen.

14.8 Wanneer de te verrichten Diensten betrekking hebben op correctief onderhoud dat na melding door de Cliënt dient te worden verholpen, zal Cadix zich tot het uiterste inspannen om de hiervoor opgegeven responstijden te realiseren. De responsetijden zullen slechts als inspanningsverplichtingen kunnen worden beschouwd.

14.9 De overeenkomst tot het verrichten van Diensten geldt voor de in de Overeenkomst overeengekomen termijn en zal, behoudens schriftelijke opzegging tegen het einde van een overeengekomen periode met inachtneming van een termijn van 90 dagen, telkens met een periode van een jaar worden verlengd, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

Artikel 15. Opleidingen

15.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden bij overeenkomsten van opleiding (Opleidingsdiensten) in aanvulling op de overige bepalingen uit de Voorwaarden de onderstaande bepalingen.

15.2 Cadix zal al het redelijke in het werk stellen om cursussen doorgang te doen vinden, dan wel de te verlenen diensten uit te voeren. Cadix zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien cursussen, dan wel de te verlenen diensten geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen. Indien als gevolg van ziekte, beëindiging van het dienstverband of om enige andere reden in het werk een persoon (personen) niet (meer) beschikbaar is (zijn) voor het geven van een cursus, dan wel voor het verlenen van de overeengekomen dienst, dan zal Cadix al het redelijke in het werk stellen om de desbetreffende cursus, dan wel de te verlenen dienst, eventueel op een later tijdstip, doorgang te doen vinden. Mocht een en ander niet mogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan Cliënt worden gerestitueerd.

15.3 Cadix behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen wijzigingen in cursusschema's en/of cursustijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling cursussen te annuleren. Cliënt zal van een annulering van een cursus uiterlijk twee weken voor aanvang van de desbetreffende cursus door Cadix schriftelijk in kennis worden gesteld. Reeds betaalde cursuskosten zullen in geval van annulering door Cadix terstond worden gerestitueerd.

15.4 Indien Cliënt een cursus en/of dienst annuleert; om uitstel van een cursus en/of dienst verzoekt en Cadix dit verzoek inwilligt, dan zal Cliënt aan Cadix annuleringskosten, c.q. kosten wegens uitstel van de cursus verschuldigd zijn, welke worden berekend aan de hand van een percentage van de prijs van de cursus een en ander als volgt:

Annulering c.q. verzoek tot uitstel Annuleringskosten Kosten wegens uitstel
Meer dan 15 werkdagen voor aanvang van de cursus Geen Geen
Tussen 15 en 6 werkdagen voor aanvang van de 1ste cursusdag 50% 25%
Binnen 5 werkdagen voor aanvang van de 1ste cursusdag 100% 50%

Annulering en verzoeken tot uitstel kunnen door Cliënt slechts schriftelijk worden gedaan. Hiervan ontvangt Cliënt een schriftelijke bevestiging van Cadix.

Artikel 16 Detachering

16.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als Cadix een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren.

16.2 Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Cadix kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. Cadix zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Cadix staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van cliënt op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van cliënt wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.

16.3 Cadix is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen. Cadix vrijwaart cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door Cadix van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits cliënt de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan Cadix overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en, indien door leverancier gewenst, procesvolmachten verstrekt.

16.4 Cadix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt tot stand zijn gekomen.

16.5 Het is de Client verboden om werknemer(s) een arbeidsovereenkomst aan te bieden of anderszins bij haar te werk te (doen) stellen anders dan door tussenkomst van Cadix, tenzij hierover voorafgaand overleg met Cadix heeft plaatsgevonden en partijen in dit overleg tot overeenstemming zijn gekomen over de voorwaarden waaronder Client zal zijn toegestaan de werknemer(s) in dienst te nemen c.q. bij haar te werk te (doen) stellen. Het voorgaande geldt eveneens met betrekking tot werknemers die in een arbeidsrechtelijke verhouding tot Cadix hebben gestaan, zulks gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van deze arbeidsrechtelijke verhouding.

16.6 Overtreding van het in 16.5 van dit artikel bepaalde leidt, onverminderd de Cadix verder toekomende rechten onder meer, doch niet beperkt tot de vergoeding van de volledig door Cadix geleden schade, tot een aan Cadix verschuldigde, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,- per overtreding en € 500,- per dag of gedeelte daarvan zolang de overtreding duurt.

Artikel 17. Verhuur

17.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden bij overeenkomsten van verhuur in aanvulling op de overige bepalingen uit de Voorwaarden de onderstaande bepalingen.

17.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met betrekking tot verhuur die tussen Cliënt en Cadix wordt gesloten. De overeenkomst voor verhuur van apparatuur tussen Cadix en Cliënt komt tot stand op het moment dat een aanvraag tot verhuur, dan wel een door Cadix gedaan aanbod tot verhuur  onder andere qua prijs en systeemconfiguratie schriftelijk door Cadix is bevestigd. De huurovereenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in meer genoemde schriftelijke bevestiging opgenomen huurtermijn. Cliënt is gehouden het gehuurde na ommekomst van de hiervoor bedoelde huurtermijn onmiddellijk aan Cadix ter beschikking te stellen, dan wel ter beschikking te houden. Er vindt geen stilzwijgende nieuwe huur van het gehuurde, als bedoeld in artikel 7a:1609BW, plaats.

17.3 Cliënt moet onmiddellijk na in ontvangst name het gehuurde controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient Cliënt direct –en wel binnen 48 uur- telefonisch, per e-mail, per telex of per telefax contact op te nemen met Cadix. Gebruik van de goederen heft het recht om te reclameren op. Als de goederen die gehuurd zijn weer terug zijn bij Cadix worden de goederen in het bedrijf van Cadix gecontroleerd.

17.4 Ook schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient direct aan Cadix te worden gemeld. Cliënt verplicht zich de schade ten gevolge van foutief gebruik, verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren aan Cadix te vergoeden tegen nieuwwaarde. Cadix is niet aansprakelijk voor schade deswege.

17.5 Cliënt wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of het verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren aan hem kan worden toegerekend. Cliënt is gehouden alle boetes, die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmaterialen door hem, te zullen betalen.

17.6 Cliënt is gehouden om het gehuurde goed aan het eind van de overeengekomen huurperiode aan Cadix in dezelfde staat als waarin Cliënt het gehuurde goed heeft ontvangen bij de aanvang van de verhuur te beschikking te stellen.

17.7 Cadix verplicht Cliënt de gehuurde goederen naar gelang het risico tegen brand, diefstal etc. te verzekeren.

17.8 Cadix garandeert dat de apparatuur de werkzaamheden waarvoor ze zijn geconstrueerd kunnen uitvoeren. Er dient te worden gewaakt voor overbelasting. Indien apparaten niet naar behoren werken of defect raken dient telefonisch contact opgenomen te worden met Cadix. Het zelf verrichten van reparatie is niet toegestaan. Cadix is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan de gehuurde apparaten.

Artikel 18. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of eventueel onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige, zo nodig minder ver strekkende, betekenis toe, zó dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

19.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij Cadix als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats  van Client.