Disclaimer › Cadix

Disclaimer

Cadix besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Desondanks kunnen onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. Cadix behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Niet aansprakelijk

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Cadix niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Cadix aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Cadix aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Cadix.