Voor de zakelijke markt zijn de onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor cursus, training en opleiding (hierna te noemen cursus) tussen het opleidingsinstituut en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Onder opdrachtgever wordt verstaan de (rechts-)persoon die het opleidingsinstituut opdracht geeft een cursus te verzorgen. Onder opdracht wordt verstaan de tussen het opleidingsinstituut en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin wordt afgesproken dat het opleidingsinstituut een bepaalde cursus zal verzorgen. 

Alle gepubliceerde en gecommuniceerde tarieven zijn tarieven exclusief 21% BTW.

2. Opdrachtaanvaarding

Het opleidingsinstituut aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten uitvoerenden namens het opleidingsinstituut dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. De opdrachtgever kan in overleg met het opleidingsinstituut om andere medewerkers verzoeken dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en de continuïteit. Het opleidingsinstituut dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering van de opdracht dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.  

3. Totstandkoming van de opdracht

Het opleidingsinstituut verplicht zich vóór het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie te verzamelen die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. De opdrachtgever dient naar beste weten alle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt te hebben. De opdrachtgever en het opleidingsinstituut kunnen zich zodoende een beeld vormen van het opleidingsvraagstuk, van de omvang van het opleidingsproject en de mogelijke resultaten daarvan. Mochten aan het vooronderzoek kosten zijn verbonden, dan worden vooraf door het opleidingsinstituut met de opdrachtgever de condities hierover afgesproken. 

4. Faciliteiten

Het opleidingsinstituut verklaart op het moment van uitvoering over alle voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten te beschikken. Bij het verzorgen van cursussen op locatie van de opdrachtgever, worden tussen het opleidingsinstituut en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen. Als bij uitvoering van de cursussen blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de cursus niet meer door het opleidingsinstituut kan worden gewaarborgd, behoudt het opleidingsinstituut zich het recht voor de cursus niet te geven of te staken. 

5. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van het opleidingsinstituut wordt uitgekeerd. 

6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Het opleidingsinstituut heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht het opleidingsinstituut tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft het opleidingsinstituut recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies. Het opleidingsinstituut zal geen schadevergoeding betalen. 

7. Annulering door de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever een cursus annuleert, of uitstelt verzoekt, dan zal de opdrachtgever aan Cadix annuleringskosten, c.q. kosten wegens uitstel van de cursus verschuldigd zijn. De hoogte van de kosten wordt als volgt berekend:

Annulering c.q. verzoek tot uitstel Annuleringskosten Kosten wegens uitstel

Meer dan 15 werkdagen voor aanvang van de 1ste cursusdag

Geen Geen
Tussen 15 en 6 werkdagen voor aanvang van de 1ste cursusdag 50% 25%
Binnen 5 werkdagen voor aanvang van de 1ste cursusdag 100% 50%


Bij annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van deelname aan een cursus, van huur van een lokaal of docent op een ander moment. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. 

8. Annulering door het opleidingsinstituut

Het opleidingsinstituut streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden een cursus moet worden geannuleerd of verplaatst, geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan als gevolg van annulering door het opleidingsinstituut, dat deze wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van het opleidingsinstituut wordt uitgekeerd. 

9. Het doorschuiven of omboeken van een cursus na aanmelding

Wanneer de opdrachtgever na inschrijving de deelname aan een training wil doorschuiven of omboeken, dan wordt er € 95,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien er wordt omgeboekt naar een cursus met een lagere cursusprijs dan de oorspronkelijke boeking, dan worden de kosten van de oorspronkelijke boeking in rekening gebracht, exclusief de omboekingskosten.

10. Tariefaanpassing

Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend door het opleidingsinstituut, conform de CBS-index regelingslonen voor overige dienstverlening zoals de laatste die is gepubliceerd door het CBS. 

11. Betalingsvoorwaarde

Betaling door de opdrachtgever aan Cadix dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij het gebrek aan voorwaarden dient betaling, in euro’s, binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Cadix behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

12. Continuïteit

Indien er wijzigingen plaatsvinden in de organisatie of in het dienstenaanbod, dan zullen reeds gestarte trajecten te allen tijde worden afgerond. Ofwel bij Cadix of bij een ander NRTO-lid.

13. Vertrouwelijkheid

Het opleidingsinstituut zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Bekijk onze privacy- en cookieverklaring

14. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de cursus zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van het opleidingsinstituut. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software van het opleidingsinstituut geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren/aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut. 

15. Auteursrecht

Alle in de cursus gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.